freemasonry

Bloemfontein

Connect and grow together

Wat is Vrymesselary

LOSIE ORANJE Nr:1603 S.K.

Daar is verskeie definisies van Vrymesselary. Die beste, en dalk die eenvoudigste, is die volgende:

“Vrymesselary is ‘n stelsel van sedelike onderrig wat sinnebeeldig voorgestel word en deur tekens verduidelik word.”

Die idee om deur middel van sinnebeelde en tekens onderrig toe te pas, is nie ‘n nuwe konsep nie en alle groot leermeesters deur die eeue heen het min of meer van hierdie stelsel gebruik gemaak. Die stelsel van sedelike onderrig wat ons Vrymesselary noem, is wat elke Vrymesselaar uit leef. Indien hierdie stelsel die beginsels insluit waarmee ‘n kandidaat bekend is, voordat hy aangesluit het by die Orde, sal hy in elk geval vind dat hierdie beginsels in nuwe maniere en in verskillende vorme aangebied word. Indien ‘n kandidaat egter niks nuuts vind in Vrymesselary nie, moet hy ingedagte hou dat daar in sommige aspekte wel “ niks nuut onder die son is nie”, en dat die kern van sedelikheid, te vinde is in die volkome eenvoudigheid van sy vereistes. Die elementêre prinsiepe van Vrymesselary, word met voorbeelde uitgebeeld in die drie grade van Vrymesselary, wat regdeur die wêreld beoefen word. Bykans elke gemeenskap in die Verenigde Koninkryk, het een of meer Masonieke Losie en geld ter selfde tyd vir ander gemeenskappe regoor die aardbol, maar veral Engelsprekende lande. Elke Losie het sy eie ampsdraers, met die Meester as die hoof van die Losie. Verder het elke Losie sy eie komitees en in sekere gevalle besit ‘n Losie eiendom. Aan die anderkant is elke Losie onderhewig aan die gesag van die Grootlosie in die land of Provinsie waar sy haar Oktrooi vanaf ontvang het. Die drie Britse Grootlosies het ook verskeie Losies in ander lande, veral lande wat deel vorm van die Statebond en so het verskeie Statebondslande hulle eie Grootlosie. Wanneer u ‘n lid word van ‘n Losie onder gesag van die Skotse Konstitusie, word u onderhewig, nie net aan die algemene gebruike en gewoontes van die Orde nie, maar ook aan die wette en regulasies van die Grootlosie van Skotland, asook die by-wette van die betrokke Losie waar u aansluit. Vrymesselary sal egter nooit van u verwag om iets te doen wat teenstrydig is met u plig teenoor God, u land, naaste of familie nie. Met u vordering in Vrymesselary, wat waarskynlik weke of selfs maande, kan neem, sal u ingelyf word as ‘n Leerlingvrymesselaar, bevorder word tot ‘n Metgeselvrymesselaar en verhef word as ‘n Meestermesselaar. Daar is wel ‘n ritualistiese seremonie van ‘n baie ernstige aard en is gepas met elke stap van vordering wat u maak. U sal gevra word om ‘n plegtige belofte van getrouheid te maak om nooit die aard van hierdie seremonies, onder watter omstandighede ookal, te openbaar nie. U moet egter in gedagte hou dat daar niks van u verwag sal word wat teenstrydig is met u godsdienstige, publieke of ander pligte nie. U eerste plig is om die seremonie kalm en ernstig te bestudeer en met ‘n oop gemoed, u aandag skenk aan die sedelesse wat aan u oorgedra word.

WAT IS VRYMESSELARY NIE

Sommige van die dinge wat Vrymesselary nie is nie, en ook nog nooit gesê het dit is nie, kan aan u uitgewys word sodat daar nie by u die verkeerde indruk van die Orde geskep word nie. Vrymesselary is NIE ‘n geloof nie en ook nie ‘n plaasvervanger van enige geloof nie. Dit het sy eie filosofie wat vergelykbaar is met die leerstellinge van die Kerk en ander soortgelyke godsdienstige instansies. In die veld van menslike gedrag is dit aanvullend ten opsigte van geloof, maar geen godsdienstige gesprekke word toegelaat in die Losie nie. Vrymesselary is nie ‘n welwillendheidsorganisasie nie. Dit is wel korrek om te sê dat een van die Orde se basiese prinsiepe die beoefening van welwillendheid is. ‘n Vrymesselaar sal uit nature uit vir die “weduwees en die wese sorg in hul nood”. Hierdie, en ander handelswyses, moet egter terugstaan vir die filosofie van “die reinheid van die lewe en handelswyses” wat een van die groot beginsels van alle Masonieke leerstellinge is. Vrymesselary verseker nie sy lede teen ouderdom nie. Die Orde verskaf geen siekte voordele nie, geen lewensversekering nie en betaal geen gelde uit, met ‘n lid se afsterwe nie. Nie dat Vrymesselary nie glo aan maniere waardeur die samelewing poog om lyding en nood te verlig nie, maar beperk egter die kwessie van persoonlike verligting van diegene waar hierdie nood ontstaan, te spyte van die pogings wat ‘n Broer, of sy familie, maak om hul ekonomiese vryheid te behou. U deel van hierdie saak sal meer die vorm aanneem van ‘n gewer as ‘n ontvanger, behalwe in die geheel, waar elke persoon voordeel kry uit die feit dat dit meer geseën is om te gee as om te ontvang. Vrymesselary gee nie toe aan die bevoordeling van selfsugtige of ander ondermynende belange nie. Enige bymotiewe in hierdie verband, sal mettertyd die lig sien en duidelik word aan u Broers, en u sal uiteindelik hulle respek verloor. ‘n Vrymesselaar kan enige goeie saak ondersteun van sy keuse, maar hy kan egter nie probeer om die Losie te oorreed om dieselfde saak te ondersteun nie. Vrymesselary is nie verbind tot enige politieke beweging of organisasie nie en ‘n Vrymesselaar se politieke oortuigings is sy eie. ‘n Losie kan wel lede hê wat aan politieke partye behoort, maar geen bespreking van enige politieke aangeleentheid word in die Losie toegelaat nie en dus kan ‘n Broer nie enige ander Broer probeer om dieselfde sienings as hyself te hê nie.

WIE KAN ‘N VRYMESSELAAR WORD

Nie elke persoon kan aan die verwagtinge voldoen wat Vrymesselary stel nie. Die primêre vereiste is natuurlik, sedelike beginsels. Iemand wie se karakter in die gemeenskap bevraagteken word, kan nie verwag om ‘n Vrymesselaar gemaak te word nie. Daar is ook ‘n paar ander vereistes waaraan ‘n kandidaat moet voldoen en dit is die volgende;

-Hy moet glo in God.
-Hy moet ‘n lojale burger wees en bereid wees om sy verpligtinge na te kom teenoor God, sy naaste en homself.
-Hy moet ten minste 21 jaar oud wees. (Indien sy vader ‘n Vrymesselaar is of was, kan ‘n persoon op 18 toegelaat word.)
-Sy finansiële posisie moet van so ‘n aard wees dat hy sy verpligtinge teenoor die Losie kan nakom, sonder om homself of sy familie te benadeel.
-Hy moet met geen kriminele aktiwiteite betrokke wees nie. (Geen kriminele rekord)
-Hy moet ‘n opregte behoefte hê om by die Orde aan te sluit en nie net uit nuuskierigheid, navraag doen nie.
-Hy moet bereid wees om sy Losie gereeld by te woon.

U, as voornemende Vrymesselaar, en soos talle Vrymesselaars voor u, moet uit u eie vrye wil en beweging kom om aan die Orde se deur te klop. Daarna moet twee Broers u voorstel en sekondeer. Inteendeel moet hulle kan getuig van u karakter en die opregtheid van u motiewe. In die ware sin van die woord is hulle u Masonieke borge en u moet verantwoordelik genoeg optree dat u woorde en dade, hulle nie in oneer bring nie en die Broers nie deur u teleurgestel word nie.

WAT VERWAG VRYMESSELARY VAN JOU

Die voorregte van Vrymesselary is nie groter as die verantwoordelikhede van sy lede nie. U ondernemings sal nie teenstrydig wees met die wat u reeds aangeneem het ten opsigte van die deugsaamheid van u lidmaatskap in die samelewing nie en inteendeel sal Vrymesselary dit versterk. Dus, om Vrymesselary te vra om haar verlede, hede en toekoms te deel, asook te deel in die voorregte van Broederskap, moet u ingedagte hou dat hierdie verhouding ‘n omgekeerde een is. Die roeping van ‘n Vrymesselaar is ‘n hoë een en u moet poog om nooit daarvan af te wyk nie. Lojaliteit teenoor u Familie, Land en die Losie word ten alle tye aangemoedig. Patriotisme is u plig en u moet altyd die land van u geboorte lief hê, respekteer en die wette gehoorsaam. Vrymesselary beskerm die belange van die weduwees en die wese. Al die deugde wat deur ons voorgangers uitgevoer is, word vandag nog steeds beoefen.